Advies

 

Ik zet mij met hart en ziel in voor het terugdringen van stigma binnen de GGZ en de maatschappij. Visie zet ik om in plannen en concrete resultaten. Daadkracht, georganiseerd, en doelgericht werken is waar ik om bekend sta. Mijn kracht is het goed kunnen omgaan met diverse mensen: patiënten, behandelaren, Raad van Bestuur en politici. Goed luisteren, tegengestelde partijen verbinden, overtuigingskracht en oplossingsgericht werken zijn mijn kwaliteiten.

Als zelfstandig beleidsadviseur adviseer ik overheid, ggz-instellingen en bedrijfsleven vanuit ‘met de poten in de klei’ werkervaring naar praktisch, te realiseren beleid.

Adviesprojecten

College voor de Rechten van de Mens

Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag Handicap geratificeerd. Dit verdrag wil onze kijk op de mens met een beperking kantelen. Niet de beperking is het probleem. Maar de wijze waarop de samenleving is ingericht. Deze is ingesteld op mensen zonder lichamelijke, chronische of psychische beperking. Richt de samenleving anders in, dan ontwikkel je een inclusieve samenleving.

Het VN Verdrag Handicap is ondergebracht bij het College voor de Rechten van de Mens. het College ziet erop toe dat de nederlandse overheid het Verdrag naleeft. Als lid van de klankbordgroep VN Verdrag Handicap adviseer ik over relevante aspecten binnen dit Verdrag die het mensen met een psychische aandoening betreft.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Ik adviseer vanuit mijn expertise over stigma en ervaringsdeskundig perspectief de onderzoeksprojectgroep van het onderzoek naar veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychische aandoening. Het gaat de Raad om een breder inzicht in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg gestalte willen geven aan deze kwetsbare groep met complexe problemen.

Overheid en ggz instellingen: Ministerie Binnenlandse Zaken (BZK) – antistigma campagne Amsterdam

Bij Ministerie van BZK heb ik een voorstel ingediend voor een antistigma campagne in Amsterdam.
Dit in navolging van mijn bijdragen aan congressen van twee ministeries, respectievelijk:
• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ‘Anders Denken over Psychische Aandoeningen’ (10/09/2014)
• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ‘‘Mensenwerk’ (09/02/2015)

Resultaten:
• BZK heeft het voorstel aangenomen en heeft het per 01/01/2016 ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• In Amsterdam adviseerde ik bij de opzet van een stedelijk antistigma initiatief waarin ggz instellingen in samenwerking met gemeente Amsterdam activiteiten ontplooien in het doorbreken van vooroordelen op mensen met psychische aandoeningen
• Ik adviseerde ggz instellingen (HVO-Querido, GGzinGeest, Cordaan) over hoe ze stigma binnen de hulpverlening kunnen doorbreken.

Lid kerngroep ontwikkeling generieke module ‘Arbeid als Medicijn’

Ik werkte mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van een generieke module hoe hulpverleners (bijvoorbeeld arbo artsen) mensen met een psychische aandoening in gespreksvoering helpen terug te keren naar het arbeidsproces. Ik werkte oa samen met UWV, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Samen Sterk zonder Stigma (SSzS), Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), Erasmus MC, Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)