Beleid en advies

Wil jij beleid maken dat er echt toe doet? Dat écht impact maakt?

Of mag jouw beleidsstuk in een stoffige la verdwijnen?

Jij bent beleidsadviseur geworden of de politiek ingegaan omdat jij via de weg van beleid en politiek wil bijdragen aan een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. .

Jij draagt eraan bij dat  iedereen kan meedoen in onze maatschappij, juist voor diegenen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.

Je wil niet beleid gaan ontwikkelen dat in de praktijk niet werkt. Jij hebt dit vak gekozen omdat je je vanuit de grond van je hart wil inzetten voor een inclusieve maatschappij met gelijke kansen voor iedereen.

Je wil verschil maken met beleid dat effect heeft

De bewindslieden van VWS (v.l.n.r.) staatssecretaris Paul Blokhuis, vice-premier en minister van VWS Hugo de Jonge en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg & Sport ontvangen het adviesrapport van de RVS waarin wordt geadviseerd ervaringskennis te betrekken bij het maken van beleid.

Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken.

De overheid staat voor grote puzzels in zorg en hulp waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Wij hebben die vraagstukken verbonden met de taal en belevingswereld van burgers.

Daaruit blijkt dat hun dagelijkse ervaringen een waardevolle en onmisbare kennisbron zijn voor beleid op alle niveaus, aldus Pauline Meurs (voorzitter van de RVS in 2018) 

Wil jij als beleidsmedewerker met een bestuurlijke, juridische of economische achtergrond zorgbeleid maken dat draagvlak, impact en effect heeft,  dan kun je niet om ervaringsdeskundigen heen.

Dagelijkse ervaringen van zorgprofessionals en burgers moeten worden meegenomen bij het tot stand komen van beleid. Ervaring uit de praktijk is een ‘waardevolle en onmisbare kennisbron voor beleid op alle niveaus.

Ik ondersteun als ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij vraagstukken en knelpunten rondom inclusie en participatie zoals bedoeld in het VN Verdrag Handicap, betaald werk voor mensen met een psychische aandoening en geestelijke gezondheidszorg.

Ben jij bezig met inclusie vraagstukken, dan komen deze vragen en knelpunten komen je vast bekend voor:

Zijn we op de goede weg met inclusief beleid rondom mensen met een psychische aandoening tegen de achtergrond van VN Verdrag Handicap?

Beleid en oplossingen formuleren voor mensen met een zichtbare handicap  wordt doorgaans als makkelijker ervaren dan voor de burgers bij wie de aandoening onzichtbaar is.

Gebrek aan kennis over psychische aandoeningen speelt een rol. Dit terwijl de burgers met psychische aandoening wel valt onder de doelgroep VN Verdrag Handicap.

Oktober 2017, ministerie VWS, kennismaking met de nieuwe bewindslieden bij het Ministerie van VWS:
vice-premier/ minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis

Hoe krijgen we mensen met een psychische aandoening aan betaald werk?

2 miljoen mensen hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Een betaalde baan vinden is voor hen niet vanzelfsprekend. Daarbij zie we dat bij mensen met psychische problemen de arbeidsparticipatie lager ligt dan bij mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Werkgevers vinden het makkelijker om bijvoorbeeld een aangepast bureau te regelen op de werkvloer voor iemand in een rolstoel dan iemand in dienst te nemen met een psychiatrische achtergrond.

Hier sta ik op het podium met de staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Tamara van Ark (SZW) op een beleidscongres dat zich richt op het creëren van meer betaald werk voor mensen met psychische aandoeningen

Over mij

Ik zet mij met hart en ziel in voor het terugdringen van stigma binnen de GGZ en de maatschappij. Visie zet ik om in plannen en concrete resultaten. Daadkracht, georganiseerd, en doelgericht werken is waar ik om bekend sta. Mijn kracht is het goed kunnen omgaan met diverse mensen: patiënten, behandelaren, Raad van Bestuur en politici. Goed luisteren, tegengestelde partijen verbinden, overtuigingskracht en oplossingsgericht werken zijn mijn kwaliteiten.

Als zelfstandig beleidsadviseur adviseer ik overheid, ggz-instellingen en bedrijfsleven vanuit ‘met de poten in de klei’ werkervaring naar praktisch, te realiseren beleid.

Ik heb expertstatus op dit onderwerp: ik sprak op Tedx Amsterdam Women, ik ben genomineerd voor mijn werk voor de Viva400, ik geef lezingen in binnen en buitenland (oa Europese Commissie), en ik treed op in de media.

Adviesprojecten

College voor de Rechten van de Mens

Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag Handicap geratificeerd. Dit verdrag wil onze kijk op de mens met een beperking kantelen. Niet de beperking is het probleem. Maar de wijze waarop de samenleving is ingericht. Deze is ingesteld op mensen zonder lichamelijke, chronische of psychische beperking. Richt de samenleving anders in, dan ontwikkel je een inclusieve samenleving.

Het VN Verdrag Handicap is ondergebracht bij het College voor de Rechten van de Mens. het College ziet erop toe dat de nederlandse overheid het Verdrag naleeft. Als lid van de klankbordgroep VN Verdrag Handicap adviseer ik over relevante aspecten binnen dit Verdrag die het mensen met een psychische aandoening betreft.

Nederland, Den Haag, 1 december 2017 Overhandiging rapport VN verdrag handicap in Nederland aan Minister Hugo de Jonge

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Ik adviseer vanuit mijn expertise over stigma en ervaringsdeskundig perspectief de onderzoeksprojectgroep van het onderzoek naar veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychische aandoening. Het gaat de Raad om een breder inzicht in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg gestalte willen geven aan deze kwetsbare groep met complexe problemen.

Overheid en ggz instellingen: Ministerie Binnenlandse Zaken (BZK) – antistigma campagne Amsterdam

Bij Ministerie van BZK heb ik een voorstel ingediend voor een antistigma campagne in Amsterdam.
Dit in navolging van mijn bijdragen aan congressen van twee ministeries, respectievelijk:
• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ‘Anders Denken over Psychische Aandoeningen’ (10/09/2014)
• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ‘‘Mensenwerk’ (09/02/2015)

Op uitnodiging van staatssecretaris Paul Blokhuis bij het ministerie VWS in gesprek over stigma.

Resultaten:
• BZK heeft het voorstel aangenomen en heeft het per 01/01/2016 ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• In Amsterdam adviseerde ik bij de opzet van een stedelijk antistigma initiatief waarin ggz instellingen in samenwerking met gemeente Amsterdam activiteiten ontplooien in het doorbreken van vooroordelen op mensen met psychische aandoeningen
• Ik adviseerde ggz instellingen (HVO-Querido, GGzinGeest, Cordaan) over hoe ze stigma binnen de hulpverlening kunnen doorbreken.

Lid kerngroep ontwikkeling generieke module ‘Arbeid als Medicijn’

Ik werkte mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van een generieke module hoe hulpverleners (bijvoorbeeld arbo artsen) mensen met een psychische aandoening in gespreksvoering helpen terug te keren naar het arbeidsproces. Ik werkte oa samen met UWV, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Samen Sterk zonder Stigma (SSzS), Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), Erasmus MC, Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)